Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2019

VeryFuckingNice
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości

June 23 2019

VeryFuckingNice
5894 cb45 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianotperfectgirl notperfectgirl

June 12 2019

VeryFuckingNice
2164 059d 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
3316 29e7 500
Jeśli ktoś kogoś kocha, to słowo odległość - nie istnieje. Pomimo tego będą żyć, tak jakby cały czas byli obok siebie, będą wiedzieć szczegółowo o każdym najmniejszym wydarzeniu z dnia. A jeśli ktoś kogoś już nie kocha, to choćby spali w jedym łóżku, to ich odleglość jest już nie do pokonania.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamefir mefir
VeryFuckingNice
1357 7390 500
szkoda tylko, że dalej nic z tego nie będzie. ale sie cieszę, bardzo się cieszę.

June 03 2019

VeryFuckingNice
3361 3870 500

June 02 2019

VeryFuckingNice
0394 4e23

May 28 2019

VeryFuckingNice

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
VeryFuckingNice
5140 db23
Reposted fromkarahippie karahippie viadesperateee desperateee
VeryFuckingNice
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax vianotperfectgirl notperfectgirl

May 24 2019

VeryFuckingNice
3743 a654 500
Reposted frompiehus piehus viaponurykosiarz ponurykosiarz

May 23 2019

VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
6952 1cd5 500
Reposted fromnutt nutt viadesperateee desperateee
VeryFuckingNice
2254 2ae4 500
Reposted fromkatsiu katsiu vialubisztosuko lubisztosuko

May 19 2019

VeryFuckingNice
9702 17ec 500
Reposted fromsoftboi softboi vianiebieskieoczy niebieskieoczy
VeryFuckingNice
4068 9c44 500
VeryFuckingNice
7971 3180
Reposted fromhormeza hormeza viajeszczenie jeszczenie
VeryFuckingNice
Co mnie najbardziej martwi to cały ten czas, który straciliśmy.
— Gabriel Garcia Marquez - "Sto lat samotności"
Reposted fromdeviate deviate vianotperfectgirl notperfectgirl

March 27 2019

VeryFuckingNice

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viaphotoola photoola

March 25 2019

VeryFuckingNice
6733 3a0b 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl