Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2018

VeryFuckingNice
Cztery godziny snu z Tobą w ramionach, daje mi więcej, niż osiem godzin przewracania się w pościeli, gdy Cię ze mną nie ma.
— Jeaniene Frost "Po tej stronie grobu"

September 16 2018

VeryFuckingNice
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viatobecontinued tobecontinued
VeryFuckingNice
4432 0575 500
VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
3111 c106 500

September 15 2018

VeryFuckingNice
2227 7b09 500
.
VeryFuckingNice
- Co robisz?
- Tęsknię. Leżę na podłodze. A powinienem na tobie.
— no, chyba tak..

September 14 2018

VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
3896 3327
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
VeryFuckingNice
Mam do Ciebie słabość jak stonka do kartofli.
— #ziemniaczanelove
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viaSkydelan Skydelan

September 13 2018

VeryFuckingNice
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viagorzkiewspomnienia gorzkiewspomnienia
VeryFuckingNice
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaparrtyzant parrtyzant
VeryFuckingNice
VeryFuckingNice

September 12 2018

VeryFuckingNice
2939 8898 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaoutofmyhead outofmyhead
VeryFuckingNice

September 11 2018

VeryFuckingNice
VeryFuckingNice
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viastylte stylte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl