Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2018

VeryFuckingNice
6626 a79d 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viadontexpecttofeel dontexpecttofeel

January 16 2018

VeryFuckingNice
Reposted fromDennkost Dennkost viabzdura bzdura
VeryFuckingNice
5903 976d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaZoonk11 Zoonk11
VeryFuckingNice
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch

December 05 2017

VeryFuckingNice
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapiehus piehus
VeryFuckingNice
9712 0f89 500
Reposted fromoutoflove outoflove viapiehus piehus

December 03 2017

VeryFuckingNice
2184 1b9c 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaRedHeadCath RedHeadCath

November 23 2017

VeryFuckingNice

"Liczy się to, za kim tęsknisz będąc o północy na mieście wśród znajomych, a nie to, za kim tęsknisz leżąc samotnie w łóżku.

Wszystko sprowadza się do tego, z kim chcesz spędzać najfajniejsze chwile swojego życia."

— znalezione.

November 20 2017

VeryFuckingNice
Michał Kellen "Arytmie życia"
Reposted fromlakonika lakonika viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaorchis orchis
VeryFuckingNice
6196 06ad
Reposted fromkreatura kreatura viaorchis orchis

November 09 2017

VeryFuckingNice
2580 3407
Reposted fromdimetyloamina dimetyloamina viaSkydelan Skydelan
3545 1e33
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
VeryFuckingNice

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viaschokoladehimmel schokoladehimmel

October 26 2017

VeryFuckingNice
9209 117c 500
1289 d530 500

October 23 2017

VeryFuckingNice
7419 88f8
Reposted frommisza misza vianataliana nataliana
4934 0066 500
VeryFuckingNice
1436 0637 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viayourhabit yourhabit
VeryFuckingNice
9534 25d7
Reposted fromlte lte viayourhabit yourhabit
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl